Nowości

30.11.2018

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – Czy konkurenci mogą stosować pisemne ostrzeżenia w przypadku naruszeń, za które należy uiścić koszty ?

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) kosztowało już w szczególności duże przedsiębiorstwa dużo czasu i obsługi osobowej. Po upływie terminu wdrożenia przedmiotowej regulacji 25.05.2018 r. rozporządzenie to będzie w coraz większym stopniu dotyczyć mniejszych przedsiębiorstw, stowarzyszeń i osób prowadzących działalność na własny rachunek. W szczególności, ponieważ prawie każde przedsiębiorstwo, każde stowarzyszenie i każda osoba prowadząca działalność na własny rachunek prezentuje się obecnie na swoich stronach internetowych lub w mediach społecznościowych w Internecie, wszystkie te przedsiębiorstwa i stowarzyszenia muszą zająć się kwestią zakresu, w jakim przetwarzają dane osobowe na swojej stronie internetowej i, odpowiednio, w jakim stopniu muszą dostarczyć informacji na temat tego przetwarzania i związanych z tym praw zainteresowanym osobom.

Oprócz tego ogólnego obowiązku, istnieje również bardziej konkretna obawa o otrzymywanie pism ostrzegawczych, za które należy uiścić koszty, w przypadku, gdy instrukcja jest ostatecznie nieprawidłowa lub niekompletna. Oprócz strat finansowych, takie ostrzeżenie jest przede wszystkim czasochłonne i stresujące dla danej osoby.

Powstaje zatem pytanie:

Czy konkurenci mogą wysyłać pisma ostrzegawcze w związku z naruszeniem RODO w zakresie obowiązku instruktażu i informowania?

(Czytaj więcej…)

30.11.2018

IMIGRANCI NA PACE, A NIEMIECKIE SĄDY

Artykuł autorstwa adwokata naszej kancelarii, pana mecenasa (Rechtsanwalt) Damiana Wypiora ukazał się w numerze 5/2018 polskiego czasopisma „Transport manager“:

CASE STUDY – ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA PRZED NIEMIECKIMI SĄDAMI ZA USZKODZENIA PRZEWOŻONEGO TOWARU NA SKUTEK PRZEDOSTANIA SIĘ UCHODŹCÓW DO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

Znaczna część postępowań przed sądem w Niemczech w zakresie prawa transportu to procesy dotyczące odpowiedzialności cywilnej. Prawo niemieckie i umowa przewozu w międzynarodowym transporcie drogowym (dalej określana jako CMR) przewidują zasadniczo, że w przypadku udokumentowanych uszkodzeń przewożonego towaru, który znajduje się pod opieką przewoźnika, przewoźnik ponosi tylko kwotowo ograniczoną odpowiedzialność (ustalane wg wagi przesyłki). Niemniej przy tak zwanym kwalifikowanym zawinieniu, przewoźnik może ponieść odpowiedzialność za pełne szkody lub też może zostać zwolniony z odpowiedzialności po przedłożeniu dowodu odciążającego. (Czytaj więcej)

 

 

 

Autocomplete-Funktion und Trefferliste (2018)
22.03.2018

BGH: Używanie zagranicznych znaków towarowych za pośrednictwem Amazon – funkcja autouyupeniania i lista trafień


Wszyscy o tym wiedzą i być może denerwowali się czasem z tego powodu: do wyszukiwarki internetowej, takiej jak wyszukiwarka Amazonki, wpisuje się słowo, być może nawet tylko kilka liter danego słowa. Wyświetlana jest lista potencjalnych słów i znaków towarowych do wyszukania. Jesteś szczęśliwy, jeśli marka, którą chcesz znaleźć jest poniżej i możesz go wybrać z listy. Pewne rozczarowanie jest nieuniknione, gdy wyświetlana jest długa lista trafień, ale nie pojawia się w niej żaden produkt pożądanej marki, a tylko produkty konkurencji. W związku z tym pojawia się pytanie:

Czy Amazon może oferować marki do wyboru w swojej funkcji autouzupełniania, której nie rozprowadza ani samodzielnie, ani przez osoby trzecie za pośrednictwem platformy Amazon? Czy lista trafień musi na początku zawierać wyjaśnienie, że nie jest wyświetlany żaden z poszukiwanych markowych produktów, a jedynie produkty konkurencji? Czy wprowadzając lub wybierając konkretną markę na platformach internetowych, takich jak Amazon, użytkownik Internetu oczekuje, że będą mu oferowane tylko produkty tej marki?

(Czytaj więcej…)

15.03.2018

Niemcy: Zmiany w ustawie o gwarancji z dniem 1 stycznia 2018 r.

Do tej pory konsument, który po zakupie umieścił wadliwy przedmiot w innym przedmiocie, np. w domu, miał wobec sprzedawcy roszczenie nie tylko o dostarczenie nowego i wolnego od wad przedmiotu, ale także o zwrot kosztów usunięcia wadliwego przedmiotu i zamontowania nowego wolnego od wad przedmiotu. Sprzedawca mógł jednak przerzucić na swojego dostawcę koszty montażu i usunięcia poniesione w związku z późniejszym wykonaniem umowy jedynie w przypadku winy dostawcy. Jeśli dostawca nie był w tym samym czasie producentem, usterka była zazwyczaj negowana.

To samo dotyczy przypadków, w których rzemieślnik zobowiązany był do późniejszego wykonania robót przez klienta z powodu wad użytych przez niego materiałów. Również on miał prawo do odszkodowania od dostawcy materiału za koszty montażu i demontażu, które poniósł w związku z późniejszym wykonaniem, tylko w przypadku, gdy dostawca zawinił.

Ustawodawca w ustawie z 28.4.2017 r. dokonał m.in. zmian w ustawie o rękojmi za wady w prawie handlowym, które dotyczą nie tylko konsumentów, ale także przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw. Odpowiednie zmiany w niemieckim kodeksie cywilnym weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Teraz dealer musi przejąć demontaż i montaż lub związane z tym koszty w ramach swojego prawnego obowiązku usunięcia wad nie tylko w stosunku B2C, ale również w stosunku B2B.

(Czytaj więcej…)

27.09.2017

Podwyższenie kapitału zakładowego Artikel Puchala

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością a brak wniesienia wkładu na pokrycie podwyższonego kapitału przez nowego wspólnika

Często spotykaną praktyką w czasie funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest decyzja o podwyższeniu jej kapitału zakładowego. Dla przypomnienia, obecne przepisy Kodeksu spółek handlowych określają minimalną wysokość kapitału zakładowego sp. z o.o., tj. 5.000 zł. Spółki bazujące na tym minimalnym poziomie nie są w stanie wypracować silnej pozycji na rynku. Częstym problemem z jakim się borykają jest brak możliwości zaciągnięcia kredytu (pożyczki) na preferencyjnych warunkach, czy też brak możliwości pozyskania inwestorów lub partnerów biznesowych.

Powyższe uniemożliwia spółkom zaangażowanie się w wiele przedsięwzięć gospodarczych, albowiem ich własny majątek jest niewystarczający. Dlatego też w celu zapewnienia spółce odpowiednich warunków rozwoju, wspólnicy podejmują decyzję o podwyższeniu jej kapitału zakładowego, co z jednej strony zapewni spółce dodatkowe środki pieniężne lub aporty, a z drugiej strony uwiarygodni i umocni jej pozycję w stosunku do innych podmiotów funkcjonujących na rynku. Należy jednak pamiętać, że podwyższenie kapitału zakładowego sp. z o.o. może odbyć się jedynie na zasadach uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych.

(Czytaj więcej…)

27.09.2017

Dopuszczalność pozwu sporządzonego w języku polskim

Decyzją sądu z dnia 15.3.2017, sygnatura akt 4 K 18/17, 4. Senat Sądu Finansowego w Hamburgu (Finanzgericht Hamburg) orzekł, iż jeśli sąd zleci z urzędu tłumaczenie pozwu dostarczonego w wyznaczonym terminie i sporządzonego w języku polskim, wówczas pozew ten należy uznać za skuteczny i dostarczony z zachowaniem terminu.

(Czytaj więcej…)

Leaflets