Dla syndyków masy upadłościowej wnoszenie powództwa zaskarżającego stało się sportem, gdyż mają nadzieję, że w ten sposób powiększą masę upadłościową.

Przy tym powszechne są dwa rodzaje powództw zaskarżających:

  1. Powództwo zaskarżające przeciwko prezesowi

Syndycy masy upadłościowej pozywają prezesa, zarówno bez udziałów w spółce, jak i z udziałami, o zwrot bonusów, tantiemów lub innych płatności specjalnych, wynikających ze stałego wynagrodzenia miesięcznego. Przy tym syndykaci masy upadłościowej mogą żądać płatności do 10 lat wstecz (liczonych od złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego), z założeniem, że prezes otrzymał płatność z zamiarem działania na niekorzyść wierzycieli, o czym musiał wiedzieć. Ponieważ jedna z naszych specjalizacji obejmuje również obszar restrukturyzacji i upadłości, jesteśmy w stanie zmierzyć się z zarządcami masą upadłościową i już w wielu przypadkach z sukcesem broniliśmy naszych klientów przed powództwem zaskarżającym zarządców masy upadłościowej.

 

  1. Powództwo zaskarżające przeciwko dostawcom

Również dostawcy są co raz częściej wystawiani na działania syndyków masy upadłościowej i zmuszeni są do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia za wykonane przez nich usługi i dostarczone towary. Złość jest jeszcze większa, gdyż muszą się Państwo liczyć z tym, że część Państwa należności, które nie zostały wyrównane przez dłużników, ulega umorzeniu, ponieważ w postępowaniu upadłościowym w praktyce nigdy nie dochodzi do pełnego wyrównania. Ponadto muszą Państw oddać pieniądze, które prawidłowo pobrali Państwo za dostarczone towary i świadczone usługi przez wszczęciem postępowania upadłościowego.
Nie należy się złościć, wystarczy się z nami skontaktować. Posiadamy bogate doświadczenie z tego rodzaju powództwem i obroniliśmy wielu klientów przed roszczeniami z nimi związanymi.