Spory

Spory_Streitigkeiten_top

Mimo najlepszych intencji wszystkich stron oraz sprawnie prowadzonych negocjacji, w niektórych sytuacjach nie sposób uniknąć sporów sądowych. Oczywiście towarzyszymy Państwu w sądach i sądach polubownych oraz pomagamy dochodzić roszczenia ew. bronić się przed nieuprawnionymi roszczeniami.
Przy tym nie są Państwo przekierowani z „działu doradczego“, do „działu ds. sporów sądowych”. Sprawa pozostaje pod nadzorem tego samego adwokata. Wyłącznie przy takim złożeniu można zapewnic, ze Państwa adwokat dysponuje odpowiednią wiedzą faktyczną konieczną do skutecznego prowadzenia sporu.

Przedstawiciele handlowi i prawo sprzedaży

Przedstawiciele_handlowiprawo_sprzedaży_Handelsv_Vertriebsrecht_top

Jeżeli drogi przedstawicieli handlowych ew. dystrybutorów i przedsiębiorców rozchodzą się, w wielu przypadkach dochodzi do sporów, dotyczących momentu wypowiedzenia i ew. istniejących zobowiązań odbioru, nieuregulowanych prowizji, roszczeń wyrównawczych, zysku i/lub zwrotu towaru.

Dochodzenie praw często jest utrudnione niejasnym stosunkiem umownym, ponieważ część umów nie została zawarta, stosowano wzorce umów, które nie zostały dostosowane do rzeczywistej sytuacji lub – najczęściej – rzeczywisty stosunek handlowy stron zmienił się na przestrzeni długich lat współpracy i nie znalazł swojego odzwierciedlenia w umowach.

Dzięki doświadczenia procesowego w tym zakresie potrafimy stawiać odpowiednie pytania oraz jesteśmy w stanie odpowiednio i kompletnie opracować z Państwem stan faktyczny oraz poprzeć go odpowiednimi dowodami. Takie opracowanie i obrona roszczeń okazywały się istotną kwestią w procesach z przedstawicielami handlowymi i miały decydujące znaczenie w pomyślnym rozpatrzeniu powództwa ew. obronie przed roszczeniami.

Zarządzanie należnościami

Zarządzanie_należnościami_Forderungseinzug_top

Celem każdego przedsiębiorstwa jest generowanie obrotów i zarabianie pieniędzy. Jednak nierzetelni klienci mogą przyczynić się do problemów z jego osiągnięciem.

Może istnieć wiele powodów, dla których klienci spóźniają się z płatnościami. Przyczyną może być przeoczenie faktury, klient również może mieć uzasadnione lub nieuzasadnione zastrzeżenia co do faktury, może mieć problemy z płynnością finansową lub filozofia firmy opiera się na płaceniu faktur dopiero pod presją, np. w celu załatwienia bezpłatnych kredytów.

W pierwszym przypadku wystarczy tylko przypomnieć o fakturze, by zmobilizować klientów do zapłaty, w pozostałych sytuacjach, szczególnie transgranicznych, wskazany jest udział adwokata, który zmotywuje klientów do uregulowania należności. Chętnie towarzyszymy Państwu podczas ściągania należności, zaczynając od pozasądowych upomnień adwokata, poprzez wdrażanie postępowania upominawczego i/lub procesów sądowych, uznanie wyroków zagranicznych, do postępowania egzekucyjnego.

Opierając się na naszych doświadczeniach procesowych możemy przedstawić Państwu różne scenariusze dochodzenia należności, omówić poszczególne szanse na sukces i ustalić optymalną strategię, przy czym uwzględniamy długo utrzymujące się stosunki handlowe i znaczenie klienta dla Państwa przedsiębiorstwa. Przy tym oferujemy Państwu przejrzystość kosztów.

Czy mają Państwo wiele należności, których kwota waha się poniżej 1000 Euro? Mają Państwo jako przedsiębiorstwo roszczenia wobec klientów w krajach UE? W takim przypadku może zainteresują się Państwo naszym zarządzeniem zadłużeniami.

Możemy przygotować dla Państwa w zautomatyzowany, a tym samym oszczędny pozasądowy sposób sporządzania monitów i przesyłać je do Państwa klientów nie tylko w Niemczech, ale również we wszystkich krajach UE. Monity sporządzane są w języku krajowym lub w języku, w którym porozumiewacie się Państwo ze swoimi klientami podczas realizacji transakcji. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że dysponujecie Państwo kompleksowym systemem zarządzania zadłużeniami, a tym samym nie potrzebujecie osoby kontaktowej w każdym kraju.

Dzięki naszej ogólnoeuropejskiej sieci mamy możliwość zarządzania sądową windykacją należności w Europie, o ile rozwiązanie pozasądowe nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Odpowiedzialność zarządu

Odpowiedzialność_zarządu_GEschäftsführerhaftung_top

Prezes bez udziałów w spółce na co dzień balansuje między dwoma sytuacjami, z jednej strony musi dbać o interesy przedsiębiorstwa i pracę operacyjną, a z drugiej strony należy sprostać licznym obowiązkom prawnym i w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli w ramach jednego koncernu dochodzi do sprzeczności w interesach, sytuacja staje się podwójnie trudna. Często można stracić pogląd na obowiązki prawne i w zakresie odpowiedzialności cywilnej podczas wykonywania codziennych transakcji.

 

 

Jeżeli do tego w przedsiębiorstwie występują trudności lub kryzys, odpowiedzialność zostaje przeniesiona na prezesa. Z chęcią Państwu doradzimy w tym zakresie. Nieważne, czy syndyk masy upadłościowej dochodzi roszczeń z powodu rzekomego przewlekanie złożenia wniosku o upadłości lub zostało złożone powództwo zaskarżające, ponieważ insynuuje się Państwu, że otrzymywali Państwo płatności ze spółki ze świadomościom działania na niekorzyść wierzycieli.

Oczywiście uwzględniamy Państwa prawa również poza ramami postępowania upadłościowego, na przykład, gdy dochodzi do sporów prawnych, po których Państwo kończą współpracę ze spółką.

Własność intelektualna

Własność_intelektualna_Intellrctual_property_top

Muszą Państwo ustalić, czy ktoś korzysta z takiego samego lub podobnego znaku dla tego samego rodzaju produktów lub usług? Ktoś Państwa poinformował, że widział produkt o takim samym lub bardzo podobnym wyglądzie jak Państwa produkt? Nie pozwólcie na to, by osoby trzecie wypłynęły na fali Państwa sukcesu. Poświęcili Państwo wiele pracy i pieniędzy na opracowanie i promowanie Państwa produktów i wprowadzenie Państwa znaków towarowych, zatem chrońcie swoją własność intelektualną!

Towarzyszymy Państwu od pierwszego zabezpieczenia materiałów dowodowych, przez pozasądowe wezwania o zaniechanie naruszenia i/lub rozporządzenie tymczasowe, aż do ostatecznego uregulowania sytuacji, czy to w kwestii uznania Państwa roszczeń przez drugą stronę, czy podważenie wyroku.

Co raz częściej dochodzi do sytuacji, w których domniemani właściciele praw ochronnych, nieważne czy znaków towarowych, patentów czy wzorów, próbują w związku z targami międzynarodowymi zastraszyć konkurencję i przeszkodzić jej w wystawieniu lub optymalnej prezentacji produktów, zakładając już przed rozpoczęciem targów naruszenia praw ochronnych. Do kwestii tej należy podchodzić z odpowiednią powagą, nie tylko pozasądowo, lecz również poprzez wdrożenie środków sądowych, jak złożenie pism ochronnych, dzięki czemu będą Państwo mogli jak najlepiej skorzystać ze swojego udziału na targach.

Pismo ochronne jest specyficzne dla prawa niemieckiego. Można sobie wyobrazić je tak, że w sądzie składane jest „pismo obronne” przed „pismem zaskarżającym”, wnioskiem o rozporządzenie tymczasowe strony przeciwnej. W takim przypadku sąd uwzględni Państwa przedstawienie stanu faktycznego i podejmuje decyzję nie tylko na podstawie opinii strony przeciwnej; decyzja w prawdzie jest tylko „tymczasowa”, ale za to może bardzo Państwa zaskoczyć.
Powództwo zaskarżające

Powództwo_zaskarżające_Anfechtungsklage_top

Dla syndyków masy upadłościowej wnoszenie powództwa zaskarżającego stało się sportem, gdyż mają nadzieję, że w ten sposób powiększą masę upadłościową.

Przy tym powszechne są dwa rodzaje powództw zaskarżających:

  1. Powództwo zaskarżające przeciwko prezesowi

Syndycy masy upadłościowej pozywają prezesa, zarówno bez udziałów w spółce, jak i z udziałami, o zwrot bonusów, tantiemów lub innych płatności specjalnych, wynikających ze stałego wynagrodzenia miesięcznego. Przy tym syndykaci masy upadłościowej mogą żądać płatności do 10 lat wstecz (liczonych od złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego), z założeniem, że prezes otrzymał płatność z zamiarem działania na niekorzyść wierzycieli, o czym musiał wiedzieć. Ponieważ jedna z naszych specjalizacji obejmuje również obszar restrukturyzacji i upadłości, jesteśmy w stanie zmierzyć się z zarządcami masą upadłościową i już w wielu przypadkach z sukcesem broniliśmy naszych klientów przed powództwem zaskarżającym zarządców masy upadłościowej.

 

  1. Powództwo zaskarżające przeciwko dostawcom

Również dostawcy są co raz częściej wystawiani na działania syndyków masy upadłościowej i zmuszeni są do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia za wykonane przez nich usługi i dostarczone towary. Złość jest jeszcze większa, gdyż muszą się Państwo liczyć z tym, że część Państwa należności, które nie zostały wyrównane przez dłużników, ulega umorzeniu, ponieważ w postępowaniu upadłościowym w praktyce nigdy nie dochodzi do pełnego wyrównania. Ponadto muszą Państw oddać pieniądze, które prawidłowo pobrali Państwo za dostarczone towary i świadczone usługi przez wszczęciem postępowania upadłościowego.
Nie należy się złościć, wystarczy się z nami skontaktować. Posiadamy bogate doświadczenie z tego rodzaju powództwem i obroniliśmy wielu klientów przed roszczeniami z nimi związanymi.

Gwarancja

Gwarancja_Gewährleistung_top

Nasi adwokaci posiadają bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia i obrony przed roszczeniami z tytułu wad. Przy tym uwzględniana jest specyfika prawa handlowego, jak Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów w sprawach międzynarodowych.

Ponieważ nasi adwokaci przede wszystkim zajmują się sprawami o charakterze międzynarodowym, w przypadku międzynarodowych umów kupna automatycznie sprawdzają stan faktyczny pod kątem stosowanego prawa i możliwych jurysdykcji.  Przy tym uwzględniane są również postanowienia OWH i specyfika sprzecznych OWH.