Instytucje finansowe często nie dysponują wystarczającymi zasobami kadrowymi, by skutecznie reprezentować swoich interesów w radzie wierzycieli. Częściowo wątpliwości budzi skład rady z pracownikami instytucji finansowej, ponieważ ze względu na ryzyko reputacyjne i ze względów polityczno-handlowych, często nie jest wskazana bezpośrednia reprezentacja w tych gremiach. Skutkuje to brakiem kontroli i reprezentacji interesów indywidualnego wierzyciela w ramach postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Oferujemy klientom usługę doświadczonego doradcy. Zapewnia on nie tylko to, że interesy wierzyciela instytucjonalnego zostaną odpowiednio uwzględnione w postępowaniu, doradca przejmuje również zobowiązania kontrolne i sprawozdawcze względem wewnętrznego gremium. Tym sposobem z jednej strony gwarantuje się, że zachowany jest wystarczający „dystans” do postępowania, co pozwala zminimalizować ryzyka reputacyjne, a z drugiej strony zapewniona jest odpowiednia „bliskość”, by zachować przejrzysty przepływ informacji i chronić interes wierzyciela.

Chętnie pełnimy dla Państwa funkcje członka rady wierzycieli i gwarantujemy, że informowani są Państwo o przebiegu i kierunku postępowania nie tylko „z pierwszej ręki”, lecz Państwa interes jest odpowiednio uwzględniany w toku postępowania.