Fuzje i Przejęcia

Your success is our business!

M&A_top_Bschrbng

Może planują Państwo zakup istniejącej już marki lub prowadzonej działalności? Chcą Państwo przejąć istniejące struktury dystrybucji, poszerzyć oferowane przez nie produkty lub przyswoić zewnętrzne know-how produkcji i rynku? Być może chcą Państwo uniknąć kosztów i wydatków w fazie początkowej nowego przedsiębiorstwa lub chcą Państwo przejąć konkurencję?

W takim przypadku odpowiednim rozwiązaniem będzie zakup przedsiębiorstwa lub jego części (w skrócie M&A – merger & acquisition). Chętnie Państwu przy tym pomożemy! Istotą udanego doradztwa M&A jest zrozumienie powodu i celu zakupu, ponieważ tylko tym sposobem można prawidłowo wyznaczyć priorytety podczas dokonywania transakcji i w czasie negocjacji. Koncentrujemy się na istotnych dla Państwa kwestiach, by transakcję można było przeprowadzić w przewidywalnych czasowo i finansowo ramach.

Do naszych typowych czynności w transakcji M&A należą:

  • Przeprowadzenie dla danego przypadku prawnej i podatkowej analizy działania i stanu firmy oraz sporządzenie zrozumiałego, przekonującego i przejrzystego due dilligence report z podkreśleniem kluczowych ryzyk;
  • Współpraca i wymiana wyników due dilligance i możliwych rozwiązań z Państwa działem prawnym lub innymi doradcami;
  • Opracowanie optymalnej struktury transakcji;
  • Przejęcie prowadzenia negocjacji zgodnie z Państwa wytycznymi i z uwzględnieniem wyznaczonych celów;
  • Sporządzenie wszystkich wymaganych umów transakcyjnych i dokumentacji oraz gwarancja, że poprawnie oddają uprzednio sformułowane cele i wynik negocjacji;
  • Doradztwo i pomoc podczas przeprowadzania transakcji ew. rozwiązywania problemów i formułowanie pytań.
Atikel Sprzedaż danych klientów
25.10.2015

Sprzedaż danych klientów jako ukryte ryzyko przy sprzedaży przedsiębiorstwa

W ramach kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części obie strony umowy powinny działać w różnych aspek-tach tej transakcji z ostrożnością, tak aby po skutecznym przeniesieniu przedsiębiorstwa lub jego części uniknąć sporów zarówno między samymi stronami, jak również między stronami a osobami trzecimi. Obok głównych obsza-rów problemów występujących przy każdorazowym zakupie przedsiębiorstwa, z czasem uwaga zaczyna znacząco koncentrować się na obszarach dodatkowych, wcześniej w ogóle nieuwzględnianych lub uchodzących za czysto hi-potetyczne, takich jak przepisy o ochronie danych.

W omawianym przypadku, w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa, doszło do przeniesienia danych klientów. Sprze-daż przedsiębiorstwa nastąpiła przy tym – jak się to często zdarza – nie w ramach Share Deals (tj. sprzedaży udzia-łów w spółce), lecz w ramach Assets Deals (tj. poprzez sprzedaż poszczególnych składników majątkowych spółki). Sprzedane dane klientów zawierały przy tym nie tylko nazwiska i adresy pocztowe klientów, lecz – co w międzycza-sie stało się standardem – również bardziej wartościowe dane dotyczące klientów, takie jak adresy e-mail. Bawarski Urząd Nadzoru Ochrony Danych nałożył zarówno na sprzedawcę jak i na kupującego każdorazowo pięciocyfrową grzywnę. Z pewnością nie jest to przypadek, że Bawarski Urząd Nadzoru Ochrony Danych wydał w tej sprawie oświadczenie prasowe. Należy uznać, że takie postępowanie w praktyce sprzedaży przedsiębiorstw ma istotne zna-czenie niezależnie od lokalizacji sprzedawanego przedsiębiorstwa lub jego części, czy też właściwości miejscowej odpowiedniego urzędu zajmującego się nadzorem ochrony danych.

W odniesieniu do ochrony danych osobowych dużą różnicę stanowi kwestia, czy sprzedaż przedsiębiorstwa nastę-puje w formie Share Deals czy Asset Deals, ponieważ w przypadku sprzedaży w ramach Share Deals przedsiębior-stwo nie ulega zmianie, zmienia się jedynie własność nad przedsiębiorstwem. Natomiast w przypadku Asset Deal składniki majątkowe są wyodrębniane z pierwotnego przedsiębiorstwa i włączane do nowego, obcego dla klienta przedsiębiorstwa. W przypadku Share Deals jest również odpowiednio możliwe przeniesienie danych klientów bez żadnych problemów (zakładając oczywiście, że dane te są legalnie gromadzone przez przedsiębiorstwo), podczas gdy w przypadku Asset Deal należy postępować z większą ostrożnością.

(mehr …)