Doing Business

Doing_Business_top_Bschrbng

Z uwagi na naszą międzynarodową ekspertyzę z chęcią włączamy się w kwestie prawno-handlowe o charakterze transgranicznym. Bez znaczenia, czy chodzi o zatrudnienie przedstawicieli handlowych, założenie spółek córek i oddziałów zagranicznych lub zakup przedsiębiorstwa, czy też udziałów w przedsiębiorstwie za granicą. Reprezentujemy przedsiębiorstwa średniej wielkości i dlatego znane są nam szybkie sposoby podejmowania decyzji, które są typowe dla tego rodzaju przedsiębiorstw i możemy odpowiednio szybko reagować.

Na rynku lokalnym towarzyszymy naszym klientom od pierwszych kroków w prowadzeniu własnej działalności i ściśle z nimi współpracujemy na wszystkich obszarach prawa gospodarczego. Dzięki ścisłej i długoterminowej współpracy mamy możliwość poznania działalności naszych klientów i służyć im możliwie jak najlepszą radą i wsparciem, którego rzeczywiście potrzebują.

Dystrybucja

Dystrybucja_Vertrieb_top_Bschrbng

Chcą Państwo wejść na nowy rynek i wypróbować potencjał Państwa produktów poza rynkami krajowymi? Czy w związku z tym jest dla Państwa ważna możliwość skorzystania ze znajomości rynku doświadczonych sprzedawców, ich wiedzy w zakresie lokalnej specyfiki i ich sieci? Czy szukają Państwo przedstawiciela handlowego lub dystrybutora?

Z chęcią pomożemy Państwu w negocjowaniu warunków z przedstawicielem handlowym lub dystrybutorem, sporządzimy umowy przedstawicielstwa handlowego i dystrybucji, przekażemy informacje w zakresie praw i obowiązków przedstawiciela handlowego i dystrybutora oraz doradzimy, kiedy najlepiej pożegnać się z przedstawicielem handlowym lub dystrybutorem.

Pomagamy również w ochronie własności intelektualnej, know-how i danych, a przede wszystkim danych klientów, również przed możliwymi działaniami ze strony Państwa przedstawiciela handlowego lub dystrybutora.

03.07.2017

    Ryzyko wykorzystywania WhatsApp do celów służbowych

Pracownicy, którzy dysponują służbowym telefonem komórkowym, jak i pracodawcy, którzy udostępniają swoim pracownikom służbowe telefony komórkowe, powinni zagwarantować, że aplikacja WhatsApp nie jest lub nie będzie zainstalowana na takim telefonie komórkowym, ewentualnie powinni zabezpieczyć telefon w innej formie przed odczytaniem, pozyskaniem czy przetwarzaniem danych kontaktowych znajdujących się w książce adresowej przez operatora WhatsApp.

Sąd Rejonowy w Bad Hersfeld w dyskusyjnym orzeczeniu o przyznaniu opieki nad dzieckiem zasądził rodzicom małoletniego dziecka przedłożenie deklaracji zgody osób z listy kontaktów w komórce dziecka, ponieważ osoby te wyraziły zgodę na przekazywanie informacji o nich operatorowi WhatsApp. Zdaniem sądu zarówno małoletnie dziecko, jak i jego uprawnieni do opieki nad nim rodzice są potencjalnie zobowiązani do wypłacenia odszkodowania, jeżeli nie zostaną przedstawione stosowne deklaracje zgody. W wyroku sąd wyjaśnił, że w szczególności maklerzy i doradcy ubezpieczeniowi, adwokaci, bankowi opiekunowie klienta, nauczyciele oraz inne osoby, które zgodnie ze swoim profilem zawodowym operują zwykle danymi stałych klientów i zapisują rejestry danych swoich klientów, uczniów etc. bez prawnych i/albo technicznych środków ostrożności w książce adresowej w telefonie komórkowym, na którym zainstalowana jest lub zostanie zainstalowana w późniejszym czasie aplikacja WhatsApp, mogą zostać zobowiązane do wypłacenia odszkodowania, o ile osoby, których to dotyczy, nie wyraziły zgody na przekazywanie ich danych do WhatsApp. W wymienionych grupach zawodowych temat jest jeszcze bardziej kontrowersyjny również z tego powodu, że należy zakładać służbowe wykorzystywanie tych danych. Tego typu wykorzystywanie bez zgody osób, których ono dotyczy oraz przekazywanie danych osobom trzecim, zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych może zostać ukarane karą grzywny. Obok ryzyka kary grzywny, zarówno użytkownicy WhatsApp, jak i – w przypadku komórek służbowych – pracodawcy czują się narażeni na potencjalne roszczenie o zaniechaniu i żądanie wypłaty odszkodowania.

(Czytaj więcej…)

Zwiększenie zasięgu

Zwiększenie zasięgu_Vergrößerung_top_Bschrbng

Mają Państwo już pierwsze doświadczenia na nowym rynku i chcieliby Państwo zwiększyć swoje udziały w nim? Czy chcą Państwo ugruntować swoją pozycję na nowo zdobytym rynku? A może chcieliby Państwo założyć zagraniczną spółkę córkę lub oddział za granicą?

Doradzamy w wyborze odpowiedniej formy przedsiębiorstwa, integrując ją z jego obecną strukturą i z uwzględnieniem kwestii podatkowych, jak i przygotowujemy odpowiednią dla Państwa przedsiębiorstwa dokumentację założenia spółki.  W razie konieczności zajmujemy się również koordynacją z notariuszem i towarzyszymy Państwu podczas wizyty u notariusza w celu założenia spółki.

Tworzymy projekty umów powołania prezesa spółki, a jednocześnie mamy na uwadze możliwości podatkowe, które są oferowane przez podwójne opodatkowanie w przypadku czynności dla spółki matki i córki, jak i doradzamy w kwestiach ubezpieczeniowo-prawnych i podatkowych w przypadku zróżnicowanego zatrudnienia w różnych krajach.

Eigenes Untrnhmn DE Chancen Beitrag Wypior
Juni.2017

WŁASNA FIRMA W NIEMCZECH – SZANSA NA LEPSZY BIZNES

Coraz więcej polskich przedsiębiorstw transportowych różnej wielkości funkcjonuje na rynku niemieckim – zarówno w charakterze firm podwykonawczych niemieckich przedsiębiorstw transportowych, jak i – w idealnym przypadku – bezpośrednich partnerów przemysłu niemieckiego. W celu dalszego funkcjonowania na – wcale nie aż takim łatwym – rynku niemieckim oraz rozbudowania własnej obecności polskie przedsiębiorstwa transportowe w coraz większym zakresie działają na nim, posiadając własne niemieckie przedsiębiorstwo.

Taki sposób działania umożliwia m.in. lepszy dostęp do klientów niemieckich, lepsze warunki w przypadku zaciągania pożyczek i zawierania umów leasingowych, jak i otwiera im drogę do prowadzenia działalności w Niemczech bez ograniczeń związanych z zakazem wykonywania przewozów kabotażowych. W tym celu istnieje możliwość założenia nowej firmy albo nabycia istniejącego już niemieckiego przedsiębiorstwa. (Czytaj więcej…)

Fuzje i Przejęcia

Your success is our business!

M&A_top_Bschrbng

Może planują Państwo zakup istniejącej już marki lub prowadzonej działalności? Chcą Państwo przejąć istniejące struktury dystrybucji, poszerzyć oferowane przez nie produkty lub przyswoić zewnętrzne know-how produkcji i rynku? Być może chcą Państwo uniknąć kosztów i wydatków w fazie początkowej nowego przedsiębiorstwa lub chcą Państwo przejąć konkurencję?

W takim przypadku odpowiednim rozwiązaniem będzie zakup przedsiębiorstwa lub jego części (w skrócie M&A – merger & acquisition). Chętnie Państwu przy tym pomożemy! Istotą udanego doradztwa M&A jest zrozumienie powodu i celu zakupu, ponieważ tylko tym sposobem można prawidłowo wyznaczyć priorytety podczas dokonywania transakcji i w czasie negocjacji. Koncentrujemy się na istotnych dla Państwa kwestiach, by transakcję można było przeprowadzić w przewidywalnych czasowo i finansowo ramach.

Do naszych typowych czynności w transakcji M&A należą:

  • Przeprowadzenie dla danego przypadku prawnej i podatkowej analizy działania i stanu firmy oraz sporządzenie zrozumiałego, przekonującego i przejrzystego due dilligence report z podkreśleniem kluczowych ryzyk;
  • Współpraca i wymiana wyników due dilligance i możliwych rozwiązań z Państwa działem prawnym lub innymi doradcami;
  • Opracowanie optymalnej struktury transakcji;
  • Przejęcie prowadzenia negocjacji zgodnie z Państwa wytycznymi i z uwzględnieniem wyznaczonych celów;
  • Sporządzenie wszystkich wymaganych umów transakcyjnych i dokumentacji oraz gwarancja, że poprawnie oddają uprzednio sformułowane cele i wynik negocjacji;
  • Doradztwo i pomoc podczas przeprowadzania transakcji ew. rozwiązywania problemów i formułowanie pytań.
Atikel Sprzedaż danych klientów
25.10.2015

Sprzedaż danych klientów jako ukryte ryzyko przy sprzedaży przedsiębiorstwa

W ramach kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części obie strony umowy powinny działać w różnych aspek-tach tej transakcji z ostrożnością, tak aby po skutecznym przeniesieniu przedsiębiorstwa lub jego części uniknąć sporów zarówno między samymi stronami, jak również między stronami a osobami trzecimi. Obok głównych obsza-rów problemów występujących przy każdorazowym zakupie przedsiębiorstwa, z czasem uwaga zaczyna znacząco koncentrować się na obszarach dodatkowych, wcześniej w ogóle nieuwzględnianych lub uchodzących za czysto hi-potetyczne, takich jak przepisy o ochronie danych.

W omawianym przypadku, w ramach sprzedaży przedsiębiorstwa, doszło do przeniesienia danych klientów. Sprze-daż przedsiębiorstwa nastąpiła przy tym – jak się to często zdarza – nie w ramach Share Deals (tj. sprzedaży udzia-łów w spółce), lecz w ramach Assets Deals (tj. poprzez sprzedaż poszczególnych składników majątkowych spółki). Sprzedane dane klientów zawierały przy tym nie tylko nazwiska i adresy pocztowe klientów, lecz – co w międzycza-sie stało się standardem – również bardziej wartościowe dane dotyczące klientów, takie jak adresy e-mail. Bawarski Urząd Nadzoru Ochrony Danych nałożył zarówno na sprzedawcę jak i na kupującego każdorazowo pięciocyfrową grzywnę. Z pewnością nie jest to przypadek, że Bawarski Urząd Nadzoru Ochrony Danych wydał w tej sprawie oświadczenie prasowe. Należy uznać, że takie postępowanie w praktyce sprzedaży przedsiębiorstw ma istotne zna-czenie niezależnie od lokalizacji sprzedawanego przedsiębiorstwa lub jego części, czy też właściwości miejscowej odpowiedniego urzędu zajmującego się nadzorem ochrony danych.

W odniesieniu do ochrony danych osobowych dużą różnicę stanowi kwestia, czy sprzedaż przedsiębiorstwa nastę-puje w formie Share Deals czy Asset Deals, ponieważ w przypadku sprzedaży w ramach Share Deals przedsiębior-stwo nie ulega zmianie, zmienia się jedynie własność nad przedsiębiorstwem. Natomiast w przypadku Asset Deal składniki majątkowe są wyodrębniane z pierwotnego przedsiębiorstwa i włączane do nowego, obcego dla klienta przedsiębiorstwa. W przypadku Share Deals jest również odpowiednio możliwe przeniesienie danych klientów bez żadnych problemów (zakładając oczywiście, że dane te są legalnie gromadzone przez przedsiębiorstwo), podczas gdy w przypadku Asset Deal należy postępować z większą ostrożnością.

(mehr …)

Sprawy Zarządu spółki

Geschäftsführung

Czy zarządzają Państwo spółką bez posiadania udziałów w niej? Czy reprezentują Państwo na co dzień interesy Państwa przedsiębiorstwa, jednak muszą Państwo również stawiać czoła rosnącym obowiązkom prawnym i w zakresie odpowiedzialności cywilnej, które muszą być zgodne z celem ekonomicznym przedsiębiorstwa i koncernu nadrzędnego?

Łatwo można pogubić się w gąszczu kruczków prawnych podczas stawiania czoła codziennym obowiązkom. Dlatego kwestie wewnętrznej i zewnętrznej odpowiedzialności cywilnej zarządu często idą w parze z możliwymi konsekwencjami prawa pracy, co do których chcieliby mieć Państwo jasność. Służymy Państwu radą podczas wykonywania codziennych czynności oraz pomagamy zachować ogląd zobowiązań prawnych, jak i wspieramy Państwo podczas balansowania między interesami własnymi, interesami Państwa działalności i interesami całego koncernu.

Również w czasach kryzysowych przedsiębiorstwa zarząd musi gwarantować działanie zgodne z prawem. Doradzamy w kwestiach związanych z prawem upadłościowym oraz wskazujemy na obowiązki zarządu.

Obecnie zarządcy masy upadłościowej co raz częściej po zgłoszenie niewypłacalności pozywają prezesów do sądu o spłatę otrzymanych bonusów. Ponieważ jedna z naszych specjalizacji obejmuje również obszar restrukturyzacji i upadłości, jesteśmy w stanie zmierzyć się z zarządcami masą upadłościową i już w wielu przypadkach z sukcesem broniliśmy naszych klientów przed powództwem zaskarżającym zarządców masy upadłościowej.

Doradzamy państwu w sporządzaniu i zawieraniu umowy o zatrudnieniu prezesa, kwestiach związanych z ubezpieczeniem społecznym i podatkiem dochodowym, a przede wszystkim w przypadku zróżnicowanego, międzynarodowego zatrudnienia pracowników w jednym koncernie i reprezentujemy Państwo w sporach sądowych i pozasądowych ze spółką, wspólnikami lub członkami zarządu.

Zagadnienia prawa pracy

Kwestie_prawa_pracy_Arbeitsr_Fragen_Bschrbng

Znalezienie wykwalifikowanych i niezawodnych pracowników jest w obecnych czasach bardzo trudne, a przy tym należy uwzględnić jeszcze formalne kwestie zatrudnienia. Gdy znajdą Państwo odpowiednią osobę, zajmiemy się przygotowaniem

– stosownej umowy o pracę za opłatą ryczałtową;

– pokażemy Państwu możliwości kształtowania wynagrodzenia, m.in. premie i bonusy dla kadry kierowniczej i personelu kluczowego i doradzamy w kwestiach ubezpieczenia społecznego i podatkowych w przypadku zróżnicowanego zatrudnienia transgranicznego;

– doradzamy w przypadku zatrudniania obywateli krajów poza UE oraz w kwestii uzyskiwania prawa pobytu i pozwolenia na pracę;

– doradzamy w przypadku delegowania pracowników w UE i wyjaśniamy możliwości w zakresie ubezpieczenia społecznego i podatku osób delegowanych.

W wielu sytuacjach rozstawanie się z pracownikiem jest przykrym doświadczeniem dla obydwu stron, wymaga ono dużego wyczucia, niezależnie od tego, z jakich powodów drogi się rozchodzą. Nasza praca w tym zakresie opiera się na dyskrecji i takcie.

Dajemy Państwu praktyczne i zrozumiałe wytyczne, które uwzględniają wszystkie istotne kwestie od obliczenia terminów wypowiedzenia, przez odpowiednie mechanizmy ochrony przed wypowiedzeniem, do naliczenia i analizy podatkowej wypłaty odszkodowania, jednym słowem wszystko, co jest konieczne podczas zwalniania pracownika i ew. przygotowania porozumienia w sprawie odszkodowania. Oczywiście sporządzamy również pisemne wypowiedzenia i porozumienia w sprawie odszkodowania, pomagamy podczas negocjacji i towarzyszymy do zakończenia procesu wypowiedzenia.

Zarządzanie należnościami

Zarządzanie_należnościami_Förderungsmngmnt_Top_Bschrbng

Czy mają Państwo wiele należności, których kwota waha się poniżej 1000 Euro? Czy jako przedsiębiorstwo mają Państwo roszczenia względem klientów w krajach UE? W takim przypadku może zainteresują się Państwo naszym zarządzeniem zadłużeniami.

Możemy przygotować dla Państwa w zautomatyzowany, a tym samym oszczędny, pozasądowy sposób sporządzania monitów i przesyłać je do Państwa klientów nie tylko w Niemczech, ale również we wszystkich krajach UE. Monity sporządzane są w języku krajowym lub w języku, w którym porozumiewacie się Państwo ze swoimi klientami podczas realizacji transakcji. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że dysponujecie Państwo kompleksowym systemem zarządzania zadłużeniami, a tym samym nie potrzebujecie osoby kontaktowej w każdym kraju.

Dzięki naszej ogólnoeuropejskiej sieci mamy możliwość zarządzania sądową windykacją należności w Europie, o ile rozwiązanie pozasądowe nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Koncepcja podatkowa

Koncepcja_podatkowa_Steuerliche_knzpznrng_Bschrbng

Oferujemy przedsiębiorstwom sporządzanie deklaracji podatkowych (podatek dochodowy ew. od osób prawnych, podatek od działalności przemysłowej i handlowej, podatek od towarów i usług). Dodatkowo oferujemy wsparcie podatkowe podczas planowania i tworzenia przedsiębiorstwa, jak i w innych krajowych i międzynarodowych projektach, przykładowo podczas delegowania pracowników w ramach umów o dzieło.

Ponadto reprezentujemy przedsiębiorstwa i ich kierownictwo (na przykład prezesa, który ponosi odpowiedzialność za zadłużenie podatkowe spółki) przed organami podatkowymi i w postępowaniach wywołanych złożeniem środka zaskarżenia (postępowanie w sprawie zażalenia i postępowanie przed organem finansowym).

Nasz specjalista w dziedzinie podatkowej:

Wypior Kurz

Areas of Expertise

Litigation, in particular representation of domestic and foreign clients in corporate litigation, commercial disputes and enforcement of foreign judgments;
Debt collection with special focus on cross-border debt collection within the European Union;
Tax law, in particular advising in respect of international company taxation of German investments abroad and foreign investments in Germany;
Corporate counseling, legal counseling in mergers and acquisition or incorporation of companies including labour law related aspects.

LanguagesGerman, Polish, English

 

View more

 

 

 

Office Berlin

Tel: +49 30 5557 3473

Email: DWypior@blpa.law