27.09.2017

Dopuszczalność pozwu sporządzonego w języku polskim

Decyzją sądu z dnia 15.3.2017, sygnatura akt 4 K 18/17, 4. Senat Sądu Finansowego w Hamburgu (Finanzgericht Hamburg) orzekł, iż jeśli sąd zleci z urzędu tłumaczenie pozwu dostarczonego w wyznaczonym terminie i sporządzonego w języku polskim, wówczas pozew ten należy uznać za skuteczny i dostarczony z zachowaniem terminu.

U podstaw orzeczenia leży następujący stan faktyczny: zgodnie z decyzją o akcyzie na wyroby tytoniowe z dnia 27.2.2013, pozwany Główny Urząd Celny zwrócił się do powoda o opłacenie akcyzy na wyroby tytoniowe. Skierowany przeciwko tej decyzji sprzeciw został przez Główny Urząd Celny odrzucony decyzją dotyczącą odwołania z dnia 13.1.2017. W dniu 9.2.2017, tj. jeszcze w czasie trwania miesięcznego terminu wniesienia powództwa zgodnie z § 47 ust. 1 Ustawy o ustroju sądów finansowych. Do Sądu Finansowego w Hamburgu wpłynęło pismo powoda w języku polskim. W piśmie tym napisano, jak wynika z otrzymanego przez sąd tłumaczenia: Przeciwko decyzji z dnia 13.1.2017 złożył on [powód] odwołanie. Ponieważ nie włada on językiem niemieckim, tekst jest dla niego całkowicie niezrozumiały. Dlatego prosi on o przesłanie tego tekstu w języku dla niego zrozumiałym. Prosi również o rozpatrzenie tej sprawy i o anulowanie kwoty.

Sąd Finansowy uznał pozew sporządzony w języku polskim za skuteczny prawnie i tym samym również za złożony z zachowaniem terminu. Sąd poddał przy tym wyraźnie w wątpliwość, czy wniesienie pozwu z zachowaniem terminu wynika z takiego punktu widzenia, że powód złożył w terminie wniesienia powództwa pozew sporządzony w języku urzędowym Unii Europejskiej. Skuteczne oraz uznane za złożone z zachowaniem terminu wniesienie pozwu wynika zdaniem Sądu raczej z tego, że senat zlecił z urzędu tłumaczenie pisma procesowego, które to tłumaczenie zostało zresztą dostarczone jeszcze w terminie wniesienia pozwu. Sądy zobowiązane są zlecać z urzędu tłumaczenie obcojęzycznych pism procesowych, które – jak w omawianym przypadku – zawierają ku temu wystarczające przesłanki, mogłoby przy tym chodzić o żądanie powództwa lub o innego rodzaju żądanie ochrony prawnej. Ten rodzaj postępowania Sąd Finansowy uważa za wskazany w odniesieniu do obejmującego również obcokrajowców oraz ustanowionego ustawą zasadniczą zapewnienia postępowania respektującego normy państwa prawa.

W efekcie powód nic jednak nie wskórał, gdyż Sąd po zapoznaniu się ze skargą oddalił ją jako bezzasadną.

Komentarz: Swoim orzeczeniem o dopuszczalności pozwu Sąd Finansowy odbiega od ogólnie panującej opinii w orzecznictwie i literaturze, która pozwy sporządzone w języku nie niemieckim, lecz obcym (niezależnie od tego, do jakiego sądu pozew jest wnoszony) uznaje za nieistotne prawnie i tym samym również za dostarczone z niezachowaniem terminu. Należy zatem w dalszym ciągu odradzać składanie pozwu w języku obcym.

Partner do kontaktu: Damian Wypior, Rechtsanwalt