03.07.2017

    Ryzyko wykorzystywania WhatsApp do celów służbowych

Pracownicy, którzy dysponują służbowym telefonem komórkowym, jak i pracodawcy, którzy udostępniają swoim pracownikom służbowe telefony komórkowe, powinni zagwarantować, że aplikacja WhatsApp nie jest lub nie będzie zainstalowana na takim telefonie komórkowym, ewentualnie powinni zabezpieczyć telefon w innej formie przed odczytaniem, pozyskaniem czy przetwarzaniem danych kontaktowych znajdujących się w książce adresowej przez operatora WhatsApp.

Sąd Rejonowy w Bad Hersfeld w dyskusyjnym orzeczeniu o przyznaniu opieki nad dzieckiem zasądził rodzicom małoletniego dziecka przedłożenie deklaracji zgody osób z listy kontaktów w komórce dziecka, ponieważ osoby te wyraziły zgodę na przekazywanie informacji o nich operatorowi WhatsApp. Zdaniem sądu zarówno małoletnie dziecko, jak i jego uprawnieni do opieki nad nim rodzice są potencjalnie zobowiązani do wypłacenia odszkodowania, jeżeli nie zostaną przedstawione stosowne deklaracje zgody. W wyroku sąd wyjaśnił, że w szczególności maklerzy i doradcy ubezpieczeniowi, adwokaci, bankowi opiekunowie klienta, nauczyciele oraz inne osoby, które zgodnie ze swoim profilem zawodowym operują zwykle danymi stałych klientów i zapisują rejestry danych swoich klientów, uczniów etc. bez prawnych i/albo technicznych środków ostrożności w książce adresowej w telefonie komórkowym, na którym zainstalowana jest lub zostanie zainstalowana w późniejszym czasie aplikacja WhatsApp, mogą zostać zobowiązane do wypłacenia odszkodowania, o ile osoby, których to dotyczy, nie wyraziły zgody na przekazywanie ich danych do WhatsApp. W wymienionych grupach zawodowych temat jest jeszcze bardziej kontrowersyjny również z tego powodu, że należy zakładać służbowe wykorzystywanie tych danych. Tego typu wykorzystywanie bez zgody osób, których ono dotyczy oraz przekazywanie danych osobom trzecim, zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych może zostać ukarane karą grzywny. Obok ryzyka kary grzywny, zarówno użytkownicy WhatsApp, jak i – w przypadku komórek służbowych – pracodawcy czują się narażeni na potencjalne roszczenie o zaniechaniu i żądanie wypłaty odszkodowania.

Aby zapobiec zarzutowi niedbalstwa, pracodawca powinien zabronić korzystania z WhatsApp na służbowych telefonach i aplikacjach. Dyskutowane jest wprawdzie, że ograniczenie korzystania z WhatsApp jest możliwe poprzez blokadę dostępu do danych kontaktowych. Kwestią sporną pozostaje jednak, czy takie działanie mogłoby ewentualnie naruszać umowę zawartą z usługodawcą WhatsApp. Sąd Rejonowy świadomie pozostawił tę kwestię otwartą; stosowna klauzula umowy postrzegana jest przez wiele osób jako nieskuteczna, brak jest jednak jeszcze sądownej decyzji w tej sprawie.

Jeśli w zakładzie pracy istnieją już przepisy regulujące korzystanie z Internetu, telefonów komórkowych etc., powinny one zostać skontrolowane pod kątem wyroku Sądu Rejonowego w Bad Hersfeld i ewentualnie dostosowane. Jeżeli w Państwa zakładzie pracy nie ma jeszcze takich regulacji, z przyjemnością opracujemy je odpowiednio dla Państwa lub wspomożemy Państwa radą w ich zredagowaniu.

Partner do kontaktu: Vanessa Lichter, adwokat