Wzór formularza odstąpienia od umowy

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy, proszę wypełnić niniejszy formularz i odesłać go z powrotem do

BLPA bunk-alliance Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Korngasse 2
67547 Worms
Tel: +49 69 348 771 660
Fax:+49 69 348 771 6666
cancel@blpa.law

I/ My (*) rozwiązujemy niniejszym umowę o świadczenie następujących usług (*) zawartą przeze mnie/nas (*)

Pakiet konsultingowy:___________________________________________________________________________

Zamówiony dnia (*)/otrzymany dnia (*): ______________________________________________________________

Nazwa konsumenta (-ów): ________________________________________________________________________

Adres konsumenta (-ów):_________________________________________________________________________

E-mail konsumenta (-ów):________________________________________________________________________

 

________________________________________

Miejsce i data

 

________________________________________________

Podpis konsumenta (-ów)

 

(*) Niepotrzebne skreślić.