Prawo odstąpienia od umowy

Państwo ma prawo do odstąpienia od zawartej z nami umowy o doradztwo w ciągu czternastu (14) dni bez podania przyczyn.

Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście (14) dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcie zamówienia przez nas).

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas pod następującym adresem

BLPA bunk-alliance Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Korngasse 2
67547 Worms
T: +49 69 348 771 660
F:+49 69 348 771 6666
cancel@blpa.law

za pomocą wyraźnej deklaracji (np. listem, faksem lub pocztą elektroniczną) o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. W tym celu można użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia, ale nie jest on obowiązkowy.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia wystarczy przesłać zawiadomienie o odstąpieniu przed upływem terminu odstąpienia.

Konsekwencje cofnięcia decyzji

W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy, będziemy zobowiązani do niezwłocznego zwrotu wszelkich płatności otrzymanych od Klienta, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Klienta innego rodzaju dostawy niż najkorzystniejsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie i w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o rozwiązaniu niniejszej Umowy. W odniesieniu do tej spłaty będziemy korzystać z tych samych środków płatności, które zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym przypadku nie będą pobierane opłaty za tę spłatę.

Jeżeli w okresie przysługującego prawa odstąpienia od umowy zażądał Pan/Pani rozpoczęcia wykonania usług, Pan/Pani jest zobowiązany/zobowiązana do zapłaty uzasadnionej kwoty odpowiadającej proporcji usługi już świadczonej do czasu poinformowania nas o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu do niniejszej umowy, w porównaniu z całkowitym zakresem usług przewidzianych w umowie.

Uwaga szczególna dotycząca przedwczesnego wygaśnięcia prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia wygasa w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana w całości i wykonanie usługi zostało uzgodnione dopiero po wyrażeniu przez konsumenta wyraźnej zgody, a jednocześnie potwierdzeniu przez niego wiedzy o utracie prawa do odstąpienia w przypadku całkowitej realizacji umowy przez przedsiębiorcę.

Wzór formularza odstąpienia od umowy