Szybkość, profesjonalna ekspertyza, zaufanie

Atrybuty te są doceniane przez przedsiębiorstwa podczas postępowania polubownego, dzięki czemu taki sposób rozwiązywania problemów cieszy się co raz większą popularnością w transakcjach międzynarodowych. Wiele przedsiębiorstw woli wyjaśniać spory przed prywatnym sądem polubownym, a nie przed sądami państwowymi, a tym samym dzięki klauzuli polubownej uwzględniają w swoich umowach wyłączenie sądownictwa państwowego. Towarzyszymy Państwu na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej w zakresie sporządzania odpowiedniej klauzuli polubownej, do momentu dochodzenia uzyskanego orzeczenia sądu polubownego.

Podczas postępowania nasza czynność obejmuje wniesienie powództwa arbitrażowego po starannym wyborze sędziów polubownych, sporządzenie pisma i zebranie materiału dowodowego, aż do reprezentacji stron i przesłuchania świadków podczas rozprawy. Przy tym dużą wagę przywiązujemy do tego, by nasze doradztwo było spersonalizowane i praktyczne w celu trwałego rozwiązywania konfliktów.